.در اين بخش شما مي توانيد سري زماني تمامي الگوهاي پيوند از دور را ببينيد 
 :در ادامه نيز توضيحاتي درباره ي آن ها آورده شده است 

Copy Right C : Complete Sources in IranDoc